محصول عشق

محصول عشق
عشق چیزی جز جاذبه بین دو قطب متضاد نیست و لذا از قانون الکترومغناطیس پیروی می کند. دو
قطب مثبت و منفی بھم جذب می شوند و بعد از تخلیه بار الکتریکی از ھم دفع می شوند. عشق بین
انسانھا ھم بر ھمین

بیشتر بخوانید