زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا

زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا
مقدمه:
 این کتاب پردغدغه ترین اثری است که نگاشته ام. دغدغه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستائی باشد. ولی بهر حال با هزار ترس و لرز عرفانی به نگارش آمده است تا در

بیشتر بخوانید