عشوه گری زن

عشوه گری زن
بهر حال زن عشوه گر در زیر حجاب نیز می تواند عشوه گری کند منتهی عشوه ای که به ابزار دین مسلح شده و لذا بسیار فریبنده تر و خطرناک تر است. و نیز می دانیم که کانون اصلی عشوه گری زن

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید

آنکه ایمان ندارد…
آرامش ندارد .
ادب ندارد .
عزّت نفس ندارد .
اتکاء به نفس ندارد .
وفا ندارد .
جدیّت ندارد .
محبّت ندارد .
دوست ندارد .
اعتماد ندارد .
عقل ندارد .
نظافت ندارد .
باوری ندارد .
ھوش ندارد

بیشتر بخوانید
آدم و حوا, فلسفه ازدواج و زناشوئی, فلسفه طلاق

آدم و حوا, فلسفه ازدواج و زناشوئی, فلسفه طلاق

آدم و حوا
زن و نخستین گناه: ناز
«گفتیم که ای آدم با همسرت در بهشت بی هیچ زحمتی زندگی کنید و از نعمات آن از هر چه خواهید بر خوردار باشید و

بیشتر بخوانید
آنچه هست دلیل آِنچه نیست :

آنچه هست دلیل آِنچه نیست :
ادب ناپذیری دلیل فقدان وجدان است .
نصیحت ناپذیری دلیل فقدان دین است.
محبّت ناپذیری دلیل فقدان دل است .
وظیفه ناپذیری دلیل فقدان عھد است.
عرف ناپذیری دلیل فقدان آدمیّت است.
آرامش ناپذیری دلیل فقدان ایمان است.
ھمسر

بیشتر بخوانید