الحاق به حرکت جوهری

الحاق به حرکت جوهری 
آنچه که نجات نامیده می شود همانا خروج از حرکت تاریخی و زمان نجومی و الحاق به حرکت جوهری و زمان رجعی است. این خروج و عروج نیز جز به یاری یک انسان نجات یافته از زمان نجومی که خود سالک

بیشتر بخوانید
چگونه دلی تواب میشود – چگونه کسی به امامت میرسد !

چگونه دلی تواب میشود – چگونه کسی به امامت میرسد !
انصراف و توبه و تحول از یک راه و روش که تمام زندگیمان را بر آن اساس بوده ایم مھمترین واقعه کل
زندگی ماست . این توبه یا به جبر است یا توفیق

بیشتر بخوانید