حق دوست دوست

حق دوستِ دوست
۲۲- حسادت و عداوت زن و شوهر با بستگان و دوستان همدیگر(به این معنا که همسر حق ندارد هیچکس دیگری را دوست داشته باشد)، حسادت و عداوت خواهران و برادران با همدیگر در قبال محبت والدین، حسادت و عداوت همکاران نسبت به

بیشتر بخوانید
حسد : شعله ای از آتش دوزخ

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می

بیشتر بخوانید
حسد : شعله ای از آتش دوزخ

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می

بیشتر بخوانید
بخل علما و علم بخیل

بخل علما و علم بخیل
 
حدیثی از رسول اکرم (ص)علم را حجاب اکبر می داند یعنی بزرگترین پردۀ ظلمتی که میتواند در مقابل
بصیرت اھل علم قرار گیرد و او را از مشاھده و تصدیق حقیقت کور سازد. یکی از مشھورترین نمونۀ
تاریخی

بیشتر بخوانید
چشمان کور حسود

 
چشمان کور حسود
می گویند که چشمان حسود کور می شود . و در قرآن است که جماعتی از کافران پس از مرگ کور
برانگیخته می شوند ومی گویند : پروردگارا ما که در آنجھان بینا بودیم . به اینان گفته میشود کوری

بیشتر بخوانید
حسد : شعله ای از آتش دوزخ

 

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
 
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را

بیشتر بخوانید