آیا است است؟

آیا است است؟
نمی دانم که از کجا و چگونه این ماجرا را آغاز کنم. فقط یکبار بود، نه بیشتر. نمی دانم کجا بود و کی. فکر میکنم هیچ جائی از مکان و زمان نبود.
فقط یکبار بود که او را دیدم.
نمیدانم چگونه بگویم

بیشتر بخوانید