هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)

هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)
۲۶- در باب حیرت، راز، معما:
بزرگترین راز، مرگ است.
هر گاه در کسی صفتی شگفت آور دیدی در انتظار صفات شگفت آورتری نیز باش.
درباره قضا و قدر زیاد کنجکاوی مکنید که راز

بیشتر بخوانید