حکمت چیست؟

حکمت چیست؟
۶۹۴- حکمت یک یافته و مکاشفه الهی در جان سالکان و مجاهدان حق و عدالت است که برای خدمت و بیداری مردمان، دل و جان سوزانیده اند. حکمت در پای چراغ و از طریق دود چراغ حاصل نمی آید. این عافیت طلبی و

بیشتر بخوانید
حکمت چیست؟

حکمت چیست؟
حکمت نوعی دانائی نیست ، فلسفه ھم نیست و عرفان نظری ھم نیست و کلمات قصار ھم نیست و
اصولاً چیزی قابل اکتساب از دیگران نیست . حکمت نوعی توانائی روح است و یک مقام معنوی میباشد
ھمانطور که قران می فرماید که

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید ۲

تنها دشمن قسم خورده انسان
و
تنها دوست قسم خورده انسان
آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی به دیگری بگوئی که دوستش داری ؟
آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی راست بگوئی ؟
آیا چه امری باعث می شود تا

بیشتر بخوانید
حکمت-دجال و امام-آخرالزمان-روانکاوی-روان درمانی

دجّال و امام
دجّالِ هر مذهب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقاً از نزدیکترین حدّ وجود آن صاحب مکتب و بواسطه مشاهدات و آموزه های درجه اول و عالی آن مذهب رشد می کند. دجّال موسی (ع)،

بیشتر بخوانید
اشراق-حکمت-وطن دوستی-برهان گودل-اساطیر ملل

فلسفه مشاع و اشراق
(فلسفه ذهنی و قلبی)
بیش از دو هزار سال است که فلسفه به دو مکتب مشاع و اشراق تقسیم شده ولی هنوز هیچ تعریف روشن و محسوسی از هر یک و نیز تفاوت این دو ارائه نشده است. فلسفه

بیشتر بخوانید