مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان

مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان
۳۶۱- بنابر این حکومت های دینی در آخرالزمان بیش از اندازه دچار بحران و بدنامی و ملامت کشی هستند که اگر رهبرانش فاقد معرفت و عرفان آخرالزمانی باشند از اداره و مهار امور درمانده شده و فروپاشی حکومت اجتناب

بیشتر بخوانید