خاطرات حواس

خاطرات حواس
بسیاری از اطرافیانم معتقدند که من از ویژگیهای ذاتی و مادرزادی کاملاً متفاوتی برخوردار بوده ام و بنابراین نباید انتظار داشته باشم دیگران اعتقادات مرا درک و باور کنند و بکار گیرند. آنها معتقدند که خاصیت من نه حرفها و معارف من است

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دردِ خدا – کتاب صوتی خاطرات حواس

کتاب صوتی دردِ خدا 
 کتاب صوتی خاطرات حواس
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۴۰- کتاب صوتی (۱) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)
۴۰- کتاب صوتی (۲) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی

بیشتر بخوانید