کتاب صوتی خداشناسی اجتماعی

کتاب صوتی خداشناسی طبیعی

علی (ع) یکی از نشانه های کمال انسان را معرفت انسان نسبت به جهل خویشتن می داند و ” نمی دانم ” را مقامی بزرگ معرفی کرده است که کمترین معرفت نسبت به خودش می باشد. و

بیشتر بخوانید
خودشناسی-رب شناسی-خداشناسی-پدیده شناسی

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
مصاحبه ای با استاد خانجانی-زندگینامه استاد-دشمن تمدن-بدبینی-
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
انسان مومن-بیماری پوستی-گفتار درمانی-شستشوی مغزی-عصر حجر-…
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
معرفت-عرفان

بیشتر بخوانید
چرا خداوند دیده نمیشود!

 
چرا خداوند دیده نمیشود!
می دانیم که انسان تنھا مخلوقی است که به لحاظ وجودی و به دلیل انسان بودنش کافر است یعنی
منکر خداست و بلکه خود دعوی خدائی دارد واین بدان دلیل است که خلیفه خداست یعنی برجای خدا
قرار گرفته

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (خداشناسی)

حکمت جاوید (خداشناسی)
خداوند ،ھستی موجودات است و نیستی آنھا : ھستی نِیستی و نیستی ھِستی ، ھستیِ
ھستی و نیستی نِیستی .
خداوند تنھا موجودی است که ھمه او را می شناسند .
خداوند آنگاه شدیدتر حضور دارد که ما در خود حضور داریم

بیشتر بخوانید
خداشناسی اجتماعی

خداشناسی اجتماعی
جامعه بعنوان قلمرو تمدن و تاریخ بشری در آن واحد هم می تواند عرصه گمشدگی فرد باشد و هم رشد و
هدایت. قرآن کریم مؤمنان را از پیروی از اکثریت جامعه یعنی روح حاکم بر مردمش منع نموده و این پیروی را منجر

بیشتر بخوانید