خناس و اجنه و شیاطین

خناس
۱- سوره ناس در قرآن کریم که یکی از نخستین سوره هائی است که در مکه بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد بنیاد مردم شناسی قرآنی را رقم می زند:« بگو پناه می برم به مربی مردم، معبود مردم، و صاحب مردم از شر

بیشتر بخوانید
خناس

الهامات شیطانی در آخرالزمان ( خناس )
 
۷- هر انسانی دارای خناسانی است شبانه روز به او الهام می کنند. این خناسان همان صور انسانی شیاطین و اجنه هستند. انسانهائی که چه بسا عزیزان و دوستان ما باشند و ما بواسطه شیاطین نفس آنها

بیشتر بخوانید