خواب خوب یار

خواب خوب یار

دلبر و دلداده خود مائیم ما
از منی و از توئی گشتیم رها
حالیا از خواب بیدار آمدیم
از درون قبر پر بار آمدیم
دلبری جز ما نباشد در جهان 
بایدش دل برد از پیر و جوان
تا دل اندر سینه

بیشتر بخوانید