فلسفه احساس گناه

فلسفه احساس گناه
احساس گناه ، احساس زشتی در قبال زیبایی است احساس بدی در حضور خوبی ، احساس مرگ در برابر زندگی
و احساس نابودی در قبال ھستی است . پس احساس گناه برخاسته از اراده به زیبا شدن ، خوب بودن

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید ( یعنی …)

حکمت جاوید ( یعنی …)
بر حق بودن یعنی فھم و تصدیق آنچه که ھست و رخ می دھد .
خوب بودن یعنی خوب بودن را دوست داشتن .
صدق یعنی تصدیق واقعیت زندگی خویشتن .
عصمت یعنی غیر خدا یا دوستان خدا را

بیشتر بخوانید