سودای خودشناسی

سودای خودشناسی 
آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد: درد فهمیدن و درد بلعیدن و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهائی همان درد

بیشتر بخوانید
نکاتی در خودشناسی

نکاتی در خودشناسی
۱- آنچه که می شنوید، می بینید و می یابید همان چیزی است که می خواهید.
۲- شما ضد خود هستید و در خودخواهی همواره به ضد خودتان می رسید مگر اینکه آگاهانه ضدیت با خود پیشه کنید تا به حق خود

بیشتر بخوانید
گزارشی از آخرین وضعیت بشری

گزارشی از آخرین وضعیت بشری
۱۰۸۱- اگر می بینیم که مثلاً فلانی آدم بدی است بجای اینکه بیائیم بدی اش را علت و معلول جوئی کنیم و دلائل فلسفی یا اجتماعی یا اقتصادی یا روانی یا دینی برایش پیدا کنیم، بیائیم بلافاصله در خود بنگریم

بیشتر بخوانید
نشانه های خود-شناسی

نشانه های خود-شناسی
کسی که خود را می شناسد همواره دگرگون می شود، به لحاظ کلام و حالات و آداب و راه و روش زندگی. و در عین حال در هر دگرگونی نیز آرامتر و مطمئن تر می شود. و نیز همواره در عطش دگرگونی

بیشتر بخوانید
خودشناسی-رب شناسی-خداشناسی-پدیده شناسی

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
مصاحبه ای با استاد خانجانی-زندگینامه استاد-دشمن تمدن-بدبینی-
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
انسان مومن-بیماری پوستی-گفتار درمانی-شستشوی مغزی-عصر حجر-…
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
معرفت-عرفان

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -۳

حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت)
۶۶۲- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.
۶۷۳- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.
۶۸۸- نشانه مرگ دل، حرص است.
۷۱۵- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت

بیشتر بخوانید
عجائب خودشناسی

عجائب خودشناسی
ھر که خود را فھم کند ھمه را فھم می کند زیرا ھمه انسانھا از نفس واحده اند .
ھر که خود را فھم کند خدا را ھم فھم می کند زیرا خداوند ذات خود است .
ھر که خود را فھم کند

بیشتر بخوانید
زندگی عرفانی چیست؟

زندگی عرفانی چیست؟
زندگی عرفانی ، زندگی توحیدی است توحید بمعنائی که سورۀ توحید عرضه می کند : راه یگانگی ، بی
نیازی، بی علت و معلولی و بی تائی .
عرفان یک زندگی تمام عیار و کامل و تمام خواه است و تمامیت

بیشتر بخوانید
عجایب خودشناسی

عجائب خودشناسی
هر که خود را فهم کند همه را فهم می کند زیرا همه انسانها از نفس واحده اند .
هر که خود را فهم کند خدا را هم فهم می کند زیرا خداوند ذات خود است .
هر که خود را فهم

بیشتر بخوانید