گزارشی از آخرین وضعیت بشری

گزارشی از آخرین وضعیت بشری
۱۰۸۱- اگر می بینیم که مثلاً فلانی آدم بدی است بجای اینکه بیائیم بدی اش را علت و معلول جوئی کنیم و دلائل فلسفی یا اجتماعی یا اقتصادی یا روانی یا دینی برایش پیدا کنیم، بیائیم بلافاصله در خود بنگریم

بیشتر بخوانید
نشانه های خود-شناسی

نشانه های خود-شناسی
کسی که خود را می شناسد همواره دگرگون می شود، به لحاظ کلام و حالات و آداب و راه و روش زندگی. و در عین حال در هر دگرگونی نیز آرامتر و مطمئن تر می شود. و نیز همواره در عطش دگرگونی

بیشتر بخوانید
خودشناسی-رب شناسی-خداشناسی-پدیده شناسی

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
مصاحبه ای با استاد خانجانی-زندگینامه استاد-دشمن تمدن-بدبینی-
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
انسان مومن-بیماری پوستی-گفتار درمانی-شستشوی مغزی-عصر حجر-…
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
معرفت-عرفان

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -۳

حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت)
۶۶۲- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.
۶۷۳- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.
۶۸۸- نشانه مرگ دل، حرص است.
۷۱۵- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت

بیشتر بخوانید
عجائب خودشناسی

عجائب خودشناسی
ھر که خود را فھم کند ھمه را فھم می کند زیرا ھمه انسانھا از نفس واحده اند .
ھر که خود را فھم کند خدا را ھم فھم می کند زیرا خداوند ذات خود است .
ھر که خود را فھم کند

بیشتر بخوانید
زندگی عرفانی چیست؟

زندگی عرفانی چیست؟
زندگی عرفانی ، زندگی توحیدی است توحید بمعنائی که سورۀ توحید عرضه می کند : راه یگانگی ، بی
نیازی، بی علت و معلولی و بی تائی .
عرفان یک زندگی تمام عیار و کامل و تمام خواه است و تمامیت

بیشتر بخوانید
عجایب خودشناسی

عجائب خودشناسی
هر که خود را فهم کند همه را فهم می کند زیرا همه انسانها از نفس واحده اند .
هر که خود را فهم کند خدا را هم فهم می کند زیرا خداوند ذات خود است .
هر که خود را فهم

بیشتر بخوانید