کتاب صوتی محاق : خودکشی و …

کتاب صوتی محاق

خودکشی

خودکشی گناه است: نه به این دلیل که حکم خدا آن را نهی کرده است بلکه مردمان از بابت خودکشی تو، تو را لعن می کنند خاصه نزدیک ترین کسانت. از اینکه نتوانستی آنها

بیشتر بخوانید
خودکشی

خودکشی
۲- وقتی یک نفر دست به کشتن خود یا دیگران می زند و یا به عمد به تخدیر روان خود می پردازد و یا دست بکاری می زند که می داند مرگش را بهمراه دارد در حقیقت دیگر زندگی را قابل زیستن نمی داند.

بیشتر بخوانید
خودکشی

خودکشی
هرگز فقر و نداری و ورشکستگی و ناکامی و تنهائی و رسوائی جمعاً بخودی خود قادر نیست که انسانی را بخودکشی بکشاند. بدبختیها از هیچ نوعش نمی تواند علت خودکشی باشد بلکه می تواند توجیه و توضیح و بهانه منطقی خودکشی باشد و خود

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه جهانی دین

کتاب صوتی فلسفه جهانی دین
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست موضوعات:
 آیا خدا وجود دارد؟ – اصول سه گانه دین – کفر و ایمان – علوم و فنون نابودگی – ارکان برزخ وجود انسان – تن آدمی – عشق – فسق – آزادی – شریعت

بیشتر بخوانید
یگانگی

یگانگی
۰+۱+۳۱- عشق و عقل نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشوئی ها بس کوتاه است الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند … اینست یگانگی!
۰+۱+۳۲- بشر در طی هزاران سال

بیشتر بخوانید
بزرگترین معمای عرفانی دوران

بزرگترین معمای عرفانی دوران
به نام خدا
چرا بشر مدرن ھر چه که به لحاظ صورت و ظواھر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت جھانی و خوراک و پوشاک و ھمۀ مصارف و

بیشتر بخوانید
احساس نابودی « عصر پوچی »

احساس نابودی « عصر پوچی »

دردم از ھیچ است و درمانم به ھیچ!
به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر نابودی بشر دانست. امروزه ھر کسی از پیر و جوان و فقیر و غنی و
شرقی وغربی و کافر و مؤمن به

بیشتر بخوانید
حس هستی

h
حس هستی
برای آدمی تنھا چیزی که احساس حیات و حسِّ ھستی پدید می آورد محبوبیّت است . ھمه کسانی که
روی به خودکشی ھا و مخدرات می کنند این حس را از دست داده و دیگر در دل کسی محبوب نیستند .
آنچه

بیشتر بخوانید
فلسفه خودکشی

 

 
 

               
فلسفۀ خودکشی

به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر خود کشی نیز نامید
همانطور که کلّ این تمدن را بایستی تمدنی – خود برانداز
دانست زیرا دارای ذاتی کافرانه است

بیشتر بخوانید
خودکشی تدریجی

خودکشی تدریجی
تنها زیستی جز مردان حق را نشاید و آنهم خود به انتخاب خود تنهائی و انزوا نمی گزینند.
زیستن به تنهائی برای عامه مردمان مخاطره آمیز و مفسدانه و مهلک است و این امر برای زنان دو صد
چندان

بیشتر بخوانید