معنای طلاق

معنای طلاق
و در هیچ عرصه ای همچون زناشوئی، عشق و منطق به چنین ورطه ای از امتحان و تباهی و تعالی نمی رسند. به همین دلیل است که حتی آنچه که طلاق نامیده می شود نه بمعنای نابودی رابطه زن و شوهر است بلکه

بیشتر بخوانید
زن و خانواده و عاطفه

زن و خانواده و عاطفه
۱۲۱- زنی که استقرار در خانه را در شأن خود نمی داند اصلاً همسرش را در شأن خود نمی داند وچنین زنی آشکارا کافر است و مشغول جنگ با خداست. پس عذابش خروج از خانه است و تن دادن به

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (دوستی)

حکمت جاوید (دوستی)
 
سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود .
 
دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست .
 
ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود .
 
امام تو نزدیکترین دوست توست .
 
از دوستی

بیشتر بخوانید
ملاک کفر و ایمان

ملاک کفر و ایمان
 
روزی به یکی از آشنایانم گفتم: « تو عجب کافری ھستی.» او که رنگ از صورتش پریده و گوئی
میخواست بمن حمله کند و گلویم را بفشارد گفت : محض اطلاع شما باید بگویم که در تمام عمرم نه از
دیوار

بیشتر بخوانید
آیا میتوان آدم بود ؟

آیا میتوان آدم بود ؟
آدم بودن مقامی فراسوی مرد یا زن بودن است . آدم بودن ، حامل روح خدا و اسمای الھی و خلیفه خدا بر
روی زمین بودن است : پاک بودن، خیر خواه ھمه بودن ، سخی بودن ، با

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (دوستی)

حکمت جاوید (دوستی)
سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود .
دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست .
ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود .
امام تو نزدیکترین دوست توست .
از دوستی دور نمی شوی مگر اینکه به

بیشتر بخوانید