اعتیاد و از میان برخاستن

اعتیاد و از میان برخاستن
 … ولی در دوران کوتاهی که از طریق روان درمانی مشغول معالجه معتادین به مواد مخدر بودم و بسیاری از آنها را ترک دادم به ناگاه مواجه با حقیقت تلخی شدم و آن این بود که دیدم ظلم بزرگی به

بیشتر بخوانید
فلسفه امراض و بدبختیها

فلسفه امراض و بدبختیها
آدمی حامل روح خداست یعنی محل اراده و قدرت مطلقه حق است بی آنکه در این باره علم و معرفت
لازم را داشته باشد که با این قدرت کبیر چه کند. به ھمین دلیل خداوند آدمی را به لحاظ صفات

بیشتر بخوانید