دردهائی که درمان هستند

دردهائی که درمان هستند
بسیارند امراض و دردھا و گرفتاریھائی که وجودشان موجب تسکین یا علاج بسیاری از امراض روانی
ما ھستند و ما درک نمی کنیم . این حقیقت را بنده به تجربه درمانی خود ھمواره شاھد بوده ام و دیده
ام که با

بیشتر بخوانید
بیماری و انسان شدن

بیماری و انسان شدن
 
… حکومت ها و اطباء خواه ناخواه علیرغم میل خودشان در خدمت انسانیت هستند همانطور که شیطان موجب ترغیب انسان بسوی دوزخ می شود که کارخانه امراض و عذابهاست تا دست از عداوت بردارد.
 
انسان بمیزانی که متکبر است

بیشتر بخوانید
طرح یک نامه و پاسخ ( انسان پاک و مؤمنی هستم )

طرح یک نامه و پاسخ

( انسان پاک و مؤمنی هستم )
با سلام – سالھاست که به بیماری پوستی بسیار عجیبی مبتلا شده و تاکنون ھیچ درمانی نیافته ام . حدود سی
سال دارم و تمام عمرم ھیچ گناھی ھم نکرده و

بیشتر بخوانید
درمان بیماری

چگونه می توان مرضی را از طریق خود شناسی درمان نمود؟
ھر بیماری جسمی ، عصبی و روانی و اصولاً ھر عذاب و ناھنجاری مادی و معنوی برآمده از یک
وضعیت کلی از زندگی گذشته است و متعاقباً وضعیتی دگر را در کلّ نظام زندگی

بیشتر بخوانید