کتاب صوتی مالیخولیای پزشکی

روش های درمان مدرن

پزشکی مدرن به چند شیوه به نبرد با امراض برخاسته است:

۱- نبرد با امراض مسری که همان نبرد با میکروب هاست. این نبرد در دو موضع انجام می گیرد. یکی در بیرون از

بیشتر بخوانید