دعای عرفه آخرالزمان

دعای عرفه آخرالزمان

پروردگارا تو مرا نه از شک آفریدی و نه به بازی. ولی من در تمام عمرم غرق در شک و بازی بودم و شک بازی را مذهب خود نمودم و در آخرالزمان که مجال هیچ تردیدی نیست و

بیشتر بخوانید