دل شده

دل شده
۱- از خود گذشتن تنها راه رشد و تعالی انسان در جهان است. تا از هر چیزی نگذری به حق آن چیز نمی رسی. و تا از خود نگذری به خود نمی رسی.
۱۵- انگاه که حب جان و نان و نام و

بیشتر بخوانید