منظور از دین داری چیست؟

منظور از دین داری چیست؟
خطائی جبران ناپذیرتر از این نیست که انسان به قصد دنیا روی به دین و معرفت نماید . آیا منظور از دین
داری و معارف دینی چیست ؟ در ھر کاری آنچه که نھایتاً نتیجه کار را تعیّن می بخشد

بیشتر بخوانید