دین خالص

دین خالص
۶- همین یکی دو نفری که در هر قوم و عصری برپا دارنده دین خالص (عشق عرفانی) هستند میزان و محک و امتحان و حجت سائر مردمان در دین و دنیا و آخرت محسوب می شوند که با این یکی دو تا چه

بیشتر بخوانید