رابطه زن و مرد

اشد لطف الهی
نی من منم و نی تو توئی و نی تو منی
هم من منم و هم تو توئی و هم تو منی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر عجبم که من منم یا تو منی
من، من نی ام و

بیشتر بخوانید
« فلسفه او »- آرامش درحضور دیگران

 
« فلسفه او »- آرامش درحضور دیگران
ھر من توئی نیازمند به « او »است تا بتواند مربوط گردد.در واقع اوی ھر رابطه ای به مثابه خط فاصله
«-» بین من – تو است که من را به تو متصل می سازد

بیشتر بخوانید