راستی دروغین

راستی دروغین
سادگی، صفا، وفا، صمیمیت، اعتماد، یکرنگی و … اینها صفاتی است که به جماعت روستائی نسبت داده شده است که طبعاً از جانب شهریان بوده است که دال بر غایت حماقت شهریان است. انسانیت، ادب، پیشرفت، خوشبختی، علم، فهم و زیبائی، اینها هم

بیشتر بخوانید