راه نجات

راه نجات
۹۳۶- در اینجا یک مسئله بسیار مهم پیش روی قرار می گیرد و آن اینکه آیا هر کسی که زین پس بخواهد از ضلالت و مرگ و نیستی نجات یابد بایستی همین راه و ورش و وقایعی را که بنده گذرانیده ام طی

بیشتر بخوانید
راه نجات در آخرالزمان

ظهور روح الله از بشر
 
۱۴- و در آخرالزمان که عرصه ظهور روح الله از بشر است بایستی زنان و مادران، ناز زنانگی و پرستیده شدن مادری را از خود بر اندازند تا لایق روح الله شوند وگرنه خصم جان خود شده و رحِم

بیشتر بخوانید
آخرین سئوال (نجات آخرالزمان)

آخرین سئوال
(نجات آخرالزمان)
حرف آخر اینست که کل بشریت با سرعتی فزاینده در حال سقوط آزاد در دوزخ تکنولوژی و آزادی و جنون
و جنایت است و ھیچ قدرتی قادر نیست این حرکت را در جوامع متوقف نماید تا ظھور ناجی موعود که
بیشتر بخوانید

آیا راه نجاتی هست؟

آیا راه نجاتی هست؟
«صدق ، سفینه نجات است. » علی(ع)
وقتی امروزه شبانه روز مواجه با امراض و بدبختی ھا و بن بست ھای نو به نو و پیچیده تر ھستیم
چنان دچار یأس می شویم که می گوئیم : یا علی غرقش

بیشتر بخوانید
آخرین سئوال (نجات آخرالزمان)

آخرین سئوال
(نجات آخرالزمان)
حرف آخر اینست که کل بشریت با سرعتی فزاینده د رحال سقوط آزاد در دوزخ تکنولوژی و آزادی و جنون
و جنایت است و ھیچ قدرتی قادر نیست این حرکت را در جوامع متوقف نماید تا ظھور ناجی موعود که
بیشتر بخوانید