حکومت عادل

حکومت عادل

۶۱- حکومت عادل آنست که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر کسی بتواند خودش باشد نه شبیه دیگران. و حاکمان و دولتمردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بی تائی باشند

بیشتر بخوانید
پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)

پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)
س: از مقالات شما بوضوح درک می شود که شما دشمن تمدن و مدرنیزم و ھمه فرآورده ھای جدید بشر
ھستید : علم ، تکنولوژی،مبارزه ، آزادی،دموکراسی،ھنر،رفاه،مدرنیزم و……. آیا واقعاً منظور شما از این
جنگ

بیشتر بخوانید
فلسفه بیکاری

فلسفه بیکاری
یکی دیگر از ویژه گیھای عصر مدرن در قلمرو فرھنگ ومعرفت اینست که ھمه امور دارای تفسیری
اقتصادی ھستند حتی مسائل جنسی و تربیتی . اگر واقعاً ھمه امور علتی اقتصادی یافته اند بدین
معناست که انسان مدرن تا چه حدی علیل و

بیشتر بخوانید
دوست یا پول : مسئله اینست!

.
دوست یا پول : مسئله اینست!
دوست داشتن یا پول داشتن : اینست آن آخرین انتخابی که ھر انسانی بر اساس آن سرنوشت ابدی
خود را رقم می زند. ذات محبت و دوستی به گونه ای است که ھمواره با دنیا پرستی و پول

بیشتر بخوانید