مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی

مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی
روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه ترین و اهانت بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا در باره معنا

بیشتر بخوانید