زمان عرفانی و زمان نجومی

زمان عرفانی و زمان نجومی
۹۳۶- اینکه هر یک از فازهای قیامت صغرا در دو صور اسرافیل چه مدت زمان بطول می انجامند جز خدا و آنانکه خدا بخواهد نمی دانند. و روایات مربوط به این مدت تماماً قابل تأویل هستند مثل مدت حکومت جهانی

بیشتر بخوانید