جملات قصار پیامبر اسلام

جملات قصار پیامبر اسلام
وای بر زنان از طلا و لباسهای زیبا.
زنا در جامعه باعث زلزله و ظلم حکومت باعث قحطی می شود.
گرانی نشانه غضب الهی است.
تب، پاک کننده گناه مومنان است و سهمشان از دوزخ.
هر که علمی را پنهان دارد

بیشتر بخوانید