اوشو در ایران

اوشو در ایران
اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و ھندوستان بدنبال دارو دسته ای برای
مقام بودائی و برھمنی بود ولی جز بیماران مبتلا به داروھای روان گردان و نیھیلیست ھای رومانتیک
حامیانی نیافت . او را

بیشتر بخوانید