منظورم این نبود!

منظورم این نبود!
۹۶- اگر بخش عمده ای از بدبختی های ما حاصل سخنانی است که بر زبان می رانیم بدان دلیل است که این کلمات حاصل مواد و عناصری بیگانه در دل و ذهن ما هستند. وارداتی بیگانه و نامحرم و نامفهوم و هضم

بیشتر بخوانید