شطحیات (تأویل عشق هاهومی)

شطحیات (تأویل عشق هاهومی):
۱-  آدمی هر کجا که نیازمندتر است عاشقتر می نماید تا نیازش را مهار و تعدیل کند و از حقارت و بنده گی خود نسبت به مخاطب (معشوق) بکاهد. یعنی بجای آنکه به مخاطب خود بگوید: بمن رحم و ایثار کن

بیشتر بخوانید