شناخت خود در دیگران « فلسفه شفاعت »

شناخت خود در دیگران
« فلسفه شفاعت »
حضرت علی(ع) می فرماید:«ای مؤمنان ھر گاه عیبی در کار جھان و جھانیان دیدید توبه کنید که از غفلت
شماست .خودتان را از آن عیب پاک کنید تا دیگران ھم پاک شوند.»
این کلام

بیشتر بخوانید
شفاعت-پیرمعنوی-حسد و …

نشانه های یک پیر معنوی
پیر، مراد یا امام انسانی است که بخودی خود قلوب دیگران را منقلب و اندیشه شان را بخود می آورد و آئینه باطن سائرین است. علاوه بر این دارای قدرت خارق العاده اراده بخشیدن به دیگران جهت تغییر سرنوشت است.

بیشتر بخوانید