کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد

احساس وجود در مرد

مرد موجودی میان تهی است و لذا گریزان از باطن خویش و دربدر به جستجوی معنا و ذاتی برای خویشتن است. در درجه اول در موجودی به نام زن و سپس در سایر اشیاء ( طبیعت، جامعه، هنر،

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد

کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۵۸- کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵
۵۸- کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵
۵۸- کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی

بیشتر بخوانید