اینست یگانگی

یگانگی
۰+۱+۲۹۸- برخی از مشاغل ذاتاً با یگانگی در تضاد است مثل سیاست، موعظه و طبابت و قضاوت. این مشاغل اتفاقاً بر مدار شعار وحدت ارتزاق می کنند. اینست یگانگی!
۰+۱+۳۰۹- هیچ بیماری ای نیست الا از قحطی محبت آنگاه که در عطش آنی. و

بیشتر بخوانید
ذوق مرگ

ذوق مرگ
 
۲۱- پس چشیدن مرگ، چشیدن روح است، روح خدا: «چون یکی ازشما می میرد و دورش جمع می شوید خدا به او از همه شما نزدیکتر است.» قرآن کریم- «و اوست که مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج

بیشتر بخوانید
چگونه کسی به امامت میرسد !

چگونه کسی به امامت میرسد !
کسی که نمی تواند دروغ بگوید .
کسی که نمی تواند دوست نداشته باشد .
کسی که نمی تواند کینه ورزد .
کسی که ھمواره پا بر دل خود می نھد.
کسی که ھرگز به پول نمی اندیشد

بیشتر بخوانید