شکست در زندگی و اعتیاد

شکست در زندگی و اعتیاد
تمامی همّ و غمّ بشر در طول زندگی این است که برتری خود را به دیگران اثبات کند و حال هنگامی که او در زندگی شکست می خورد و در آرزوئی ناکام می شود دو راه پیش روی دارد: اگر

بیشتر بخوانید
عشق مسیحائی

اینست یگانگی:
۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز

بیشتر بخوانید
حق الیقین

حق الیقین
۱۱- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.
۲۶- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.
۳۴- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.
۷۱- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت

بیشتر بخوانید
مرگ- درمانی

 
مرگ- درمانی
پس از معرفت- درمانی که البته ویژۀ عقلاء می باشد که کمیاب ھستند مرگ – درمانی شیوۀ دیگری
است که ھر انسانی اگر بخواھد می تواند از آن برخوردار شود . یک انسان شدیداً بیمار و یا گرفتار اگر
براستی مرگ

بیشتر بخوانید
انسان کامل کیست؟ (حکمت جاوید)

انسان کامل کیست؟
(حکمت جاوید)
* کسی است که از پیروزشدن دل کنده و گذشته باشد و بلکه پیروزی را در ھرشکستی درک نماید.
* کسی است که ھیچ حسدی از گذشته و آرزوئی درآینده نداشته باشد.
* کسی است که خداوند را در ھر

بیشتر بخوانید
احساس فریب خوردگی در رابطه

احساس فریب خوردگی در رابطه
 
ھر گاه در رابطه با دیگری احساس فریب خوردگی می کنیم بدان معناست که یا از ھمان آغاز و
اساس رابطه ھیچ عھد معنوی را در دل خود با دیگری نداشته ایم و فقط ریا کرده ایم و

بیشتر بخوانید