شیطان پرستی چیست؟

شیطان پرستی چیست؟
۳۱۳- تا زمانی که شیطان را در صورت موجودی هیولائی و پست و رذل و کثیف و خائن و چاقوکش و عرق خور و زناکار متصوری او را نشناخته ای! شیطان در نهان تو موجودی الهی و عاشق و دوستی جان نثار

بیشتر بخوانید
دو نوع شیطان پرستی

دو نوع شیطان پرستی
پس دو نوع شیطان پرستی داریم: شیطان پرستی آگاه و ناخودآگاه. که شیطان پرستی آگاهانه و پرستش شیطان به اسم شیطان مختص افراد و جریاناتی تبهکار است که به تبهکاری خود نیز آشکارا افتخار می کنند ولی شیطان پرستی عامه مردمان

بیشتر بخوانید
مکاتب شیطان پرستی

مکاتب شیطان پرستی
و لذا شاهدیم که امروزه مکاتب شیطان پرستی جملگی عورت پرستان و سکس پرستان و منحرفین و دیوانگان جنسی هستند که کل وجودشان بهمراه همه ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی و عقلی و عاطفی و حسی آنان به تصرف شیطان درآمده

بیشتر بخوانید
نهضت شیطان پرستی

عذاب خرافه پرستی و شیطان پرستی:
۹۷- به این دلیل است که کافرترین و منکرترین انسانها نسبت به امور ماورای طبیعی را به ناگاه موجوداتی شدیداً خرافاتی می یابیم که مثلاً سر از محافل جن گیری و احضار روح و انرژی درمانی و امثالهم در

بیشتر بخوانید
شیطان شناسی (۱)

شیطان شناسی
(۱)
بسیاری از ما می پنداریم که شیطان و وسوسه ھایش وحشتناک و غول آسا و سخیف و زننده است .
گویی شیطان چون لولو خرخره می باشد . در حالی که توصیف قرآن دربارۀ شیطان اتفاقاً بر عکس پندار
ماست و

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (دیالکتیک)

 
حکمت جاوید (دیالکتیک)
جاھل نمی بیند خود را مگر انسان عاقل.
کافر نمی بیند خود را مگر انسان مومن.
عاشق نمی بیند خود را مگر انسان فاسق.
شیطان پرست نمی بیند خود را مگر انسان خداپرست.
ریا کار نمی بیند خود را مگر

بیشتر بخوانید