دائره المعارف عرفانی جلد اول – راز پس پرده طلاق

راز پس پرده طلاق
ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی می دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا یک دلیل دارد و آن
عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است.
درباره ناتوانی جنسی مرد نیز بندرت کار به طلاق می انجامد

بیشتر بخوانید
طلاق،حق طلاق،طلاق عاطفی

راز پس پرده طلاق
ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی می دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا یک دلیل دارد وآن عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است. درباره ناتوانی جنسی مرد نیز بندرت کار به طلاق می  نجامد و اگر

بیشتر بخوانید
پدیده شناسی عرفانی

پدیده شناسی طلاق
۳- زنی به شوهرش گفت: اگر مرا دوست می داری آزادم بگذار و بمن اطمینان کن و بگذار با مردان دیگر هم دوست باشم و رفت و آمد کنم. مرد چنین کرد. زن مدتی بعد به دام مرد دیگری افتاد و از

بیشتر بخوانید
معنای طلاق

معنای طلاق
و در هیچ عرصه ای همچون زناشوئی، عشق و منطق به چنین ورطه ای از امتحان و تباهی و تعالی نمی رسند. به همین دلیل است که حتی آنچه که طلاق نامیده می شود نه بمعنای نابودی رابطه زن و شوهر است بلکه

بیشتر بخوانید
آیا می دانید….

 
آیا می دانید….
*آیا می دانید که ھیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟
****
*آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟
****
*آیا می دانید ھمۀ جنایتکاران خود را بیگناه می

بیشتر بخوانید
مهر جدائی

مهر جدائی
عموم آدمھا جدائی ھا را به حساب عداوت می گذارند و لذا از طرف مقابل خود کینه می کنند در حالیکه
اتفاقاً این جدائی ھا میتواند مھلت کینه زدائی باشد و از راه دور پاکترین دوستی را خلق کند و این دوستی
بیشتر بخوانید

زناشوئی مالیخولیائی ( آخرالزمان زناشوئی)

زناشوئی مالیخولیائی
( آخرالزمان زناشوئی)
 
آخرالزمان ھویت مردانه ھمانا به آخر رسیدن مرد با مردانگی خویش است ھمانطور که آخرالزمان ھویت
زنانه ھم به پایان رسیدن زن با زنانگی خویش است .
به بیان دیگر این ھمان به پایان رسیدن ھویت مادری زن

بیشتر بخوانید
آیا می دانید….

آیا می دانید….
 
*آیا می دانید که ھیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟
 
****
 
*آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟
 
****
 
*آیا می دانید

بیشتر بخوانید
راز پس پرده طلاق

 
راز پس پرده طلاق
ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی می دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا یک دلیل دارد و آن
عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است.
درباره ناتوانی جنسی مرد نیز بندرت کار به طلاق

بیشتر بخوانید
مهر جدائی

مهر جدائی
عموم آدمھا جدائی ھا را به حساب عداوت می گذارند و لذا از طرف مقابل خود کینه می کنند در حالیکه
اتفاقاً این جدائی ھا میتواند مھلت کینه زدائی باشد و از راه دور پاکترین دوستی را خلق کند و این دوستی
را

بیشتر بخوانید