انتخاب

انتخاب 
ذات انتخاب، جمعی و جهانی است.  یعنی وقتی که انتخاب می کنی آنچه را که می دانی حق انتخاب است و انتخاب برحق است برای کل بشریت انتخاب می کنی نه فقط برای خودت.  لذا طبیعی است که همه و بخصوص در مرحله نخست

بیشتر بخوانید
معنای طلاق

معنای طلاق
و در هیچ عرصه ای همچون زناشوئی، عشق و منطق به چنین ورطه ای از امتحان و تباهی و تعالی نمی رسند. به همین دلیل است که حتی آنچه که طلاق نامیده می شود نه بمعنای نابودی رابطه زن و شوهر است بلکه

بیشتر بخوانید
شیطان و احساس بدبختی

شیطان و احساس بدبختی:
اگر احساس بدبختی و بن بست ابدی، احساس واحدی در همه
نفوس بشر در این دوران است که همچون طلسمی همه ارواح
بشری را مسخ نموده است این درد بی درمان و طلسم جان و
مسخ روح انسان علاجی جز شیطان

بیشتر بخوانید
راز جادوگری مدرن

راز جادوگری مدرن

باور به جادو و طلسم و انواع خرافات دیگر از ویژگیھای عصر مدرنیزم است که بشر تکنولوژی پرست در اوج
انکار خدا و مذھب و متافیزیک به طرزی حیرت آور به باور جادو رسیده که ھزار چندان شدیدتر از

بیشتر بخوانید