عدل و ظلم

عدل و ظلم
این را بدان که در هر امری نهایتاً این خود توئی که به خود ظلم می کنی و هیچ کس قادر نیست که بدون اراده خودت به حریم وجود تو تجاوز کند و تو را وادار به کاری نماید و حداکثر اینست

بیشتر بخوانید
حق ظلم

حق ظلم
ظلم و خیانت دیگران بما ھرگز ظلم و خیانت متقابل ما به آنھا را توجیه نمی کند علتش ھم آنست که
ما دچار عذاب وجدان و چه بسا عذابھای بدتری می شویم. این بدان معناست که انسانھا فقط در
قبال وجدان خود

بیشتر بخوانید
ظلم چیست؟

ظلم چیست؟
برخی گمان می کنند ظلم کردن فقط مال مردم خوردن یا زور گفتن است . ظلم به معنای به ظلمت
(تاریکی) انداختن و موجب گمراھی و فریب و تحمیق شدن است . پس دروغگوئی و ریاکاری ، اساس ھر
ظلمی است و

بیشتر بخوانید