سرآغاز عاشق شدن

سرآغاز عاشق شدن
غایت سرنوشت هر بشری تنهائی کامل اوست. هر چه سریعتر و خالصانه تر به این غایت خود برسد از عذابها رسته است و بمیزانی که از این غایت می گریزد مجبور به خود-فریبی و مردم-فریبی می گردد و جز رسوائی و خفت

بیشتر بخوانید
مذهب اصالت عشق

مذهب اصالت عشق
عشق شمشیر است آنهم با دوسر            یک سرش بر خود زند یک سر دگر
تقدیم به :
همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق، نه گفته و یا با آن بازی و مکر

بیشتر بخوانید