راز عاقبت تراژیک عشق

راز عاقبت تراژیک عشق
۱۴- و اما عشق در قلمرو حیات اجتماعی همواره متوجه معشوقهای زمینی است. یعنی این بی خودی درونی همواره به یک انسانی در بیرون از خود عاشق است و کسی را مخاطب قرار داده و یک انسان بی خود دیگری را

بیشتر بخوانید