دیدگاه علی (ع) درباره زن

دیدگاه علی (ع) درباره زن
از میان مردان خدا ھیچکس رک گو تر از علی (ع)نبوده است . از جمله نظریات آن حضرت دربارۀ زن است
: ھر آنچه که برای مرد نیکو است برای زن زشت است …. عقل زن ناقص و ایمانش

بیشتر بخوانید
منظور از دین داری چیست؟

منظور از دین داری چیست؟
خطائی جبران ناپذیرتر از این نیست که انسان به قصد دنیا روی به دین و معرفت نماید . آیا منظور از دین
داری و معارف دینی چیست ؟ در ھر کاری آنچه که نھایتاً نتیجه کار را تعیّن می بخشد

بیشتر بخوانید