مغز عدالت

مغز عدالت
۸۷- مغز عدالت، خانواده می باشد. زن و مرد دو لنگر تعادل وجودند. اگر مرد آدم باشد و زن هم حوا، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. 
۸۸- این راز را باید درک و تصدیق کرد که رابطه زناشوئی کارخانه اصلی

بیشتر بخوانید