عدل و ظلم

عدل و ظلم
این را بدان که در هر امری نهایتاً این خود توئی که به خود ظلم می کنی و هیچ کس قادر نیست که بدون اراده خودت به حریم وجود تو تجاوز کند و تو را وادار به کاری نماید و حداکثر اینست

بیشتر بخوانید