آیا دین ، عاقلانه است؟

آیا دین ، عاقلانه است؟
وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگ
نگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی

بیشتر بخوانید
فرق تقوا و ریا

فرق تقوا و ریا

انسان با تقوا می خواھد خوب باشد و برای خوب بودن تلاش می کند زیرا خوبی را خوب می داند.
انسان ریاکار نمی خواھد خوب باشد زیرا خوبی را بد می داند ولی برای فریب مردم ، خوب نمائی

بیشتر بخوانید