منشأ پیدایش عرفان های نوظهور

منشأ پیدایش عرفان های نوظهور :
۴۲۲ – انسان صنعتی مدرن عذابها و لذایذی را می چشد که بیان عذابها
و لذتهای دوزخ و بهشت در نظرش کودکانه می آید و لذا هیچ باور و تحریکی
در ذهنش ایجاد نمی کند و بلکه او

بیشتر بخوانید