عرفان و ستاری

عرفان و ستاری
۱- بسیاری از خوانندگان آثار ما این سئوال را پیش می آورند که مگر نه اینکه دین خدا تماماً ستاری و عیب پوشی از خلق است و امامان و عارفان ما ستاران جامعه و مظهر رحمت خدا بر مردمان بودند. پس چرا

بیشتر بخوانید